Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor Dennis Roozemond Praktijk voor Regressietherapie en Coaching, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85676837 met praktijkadres Amsterdamseweg 43a, 3812 RP Amersfoort.

 

 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden: De onderhavige bepalingen

Dienstverlener: Dennis Roozemond Praktijk voor Regressietherapie en coaching

Cliënt: De natuurlijke persoon die een dienst zoals hieronder beschreven bij ‘Aanbod’ afneemt bij Dennis Roozemond Praktijk voor Regressietherapie en Coaching

Website: De website www.dennisroozemond.nl

 

 1. Aanbod

Dienstverlener biedt de volgende mogelijke diensten aan:

 • Een individuele losse coaching/therapie sessie
 • Een individueel traject dat bestaat uit meerdere coaching- en/of therapie sessies
 • Workshops voor groepen

Coaching is gericht op het verbeteren van de relatie met de cliënt en zijn/haar omgeving, therapie is gericht op het verbeteren van de relatie van de cliënt met zijn/haar binnenwereld. Het onderscheid tussen coaching en therapie is niet altijd duidelijk te maken en er is overlap tussen beide vormen. De visie van waaruit gewerkt wordt en de werkwijze staan beschreven op de website.

 

 1. Uitvoering van een sessie en traject

De uitvoering van een sessie en een traject bestaat zowel uit gesprek als uit werkvormen. In onderling overleg bepalen we naar aanleiding van de hulpvraag de behandelwijze. Ook bespreken we het aantal sessies en in welke frequentie we werken. Er zijn regelmatig evaluatiemomenten om de voortgang te bespreken en zo nodig de behandeling aan te passen. Zo werken we toe naar een afronding van het coachings/therapieproces.

 

 1. Eigen verantwoordelijkheid en commitment

Als cliënt van dienstverlener kun je er op rekenen dat deze zich naar beste kunnen inzet om de sessie, het traject of de workshop tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt eveneens commitment verwacht (een afspraak dat men zich voor 100% inzet) en de bereidheid om vanuit een houding van eigen verantwoordelijkheid voor de eigen levensloop te werken. Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen, nemen dienstverlener en cliënt beiden alle zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

 

 1. Tarieven en betaling

Cliënt verbindt zich aan de van te voren hem/ haar bekend gemaakte tarieven voor het intakegesprek, een losse sessie en een traject. Mocht tijdens het traject het geldende tarief wijzigen, dan wordt cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Facturering voor geleverde sessies en workshops vindt wekelijks plaats. De factuur wordt verstuurd naar het e-mail adres van de cliënt en dient 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij nalatigheid van betaling zal een herinnering worden gestuurd. Ook heeft dienstverlener het recht de uitvoering van de behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen. Bij blijvende wanbetaling zal een gerechtsdeurwaarderskantoor worden ingeschakeld. De gemaakte buitengerechtelijke, gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de cliënt.

 

 1. Annulering

Bij verhindering dient cliënt een gemaakte afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Dit kan telefonisch op het voor cliënt bekende nummer dan wel per e-mail op het voor cliënt bekende mailadres. Een afspraak voor maandag dient dus op de voorgaande vrijdag te worden afgezegd. Cliënt is dan geen kosten verschuldigd. Bij afzeggingen korter dan 24 uur van te voren of bij onaangekondigd niet verschijnen op de afspraak zal dienstverlener de volledige sessiekosten bij de cliënt in rekening brengen.

Mocht de afspraak van de kant van dienstverlener onverwacht niet door kunnen gaan, dan zal dienstverlener alles in het werk stellen om cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te brengen. Uiteraard zijn er dan voor cliënt geen kosten aan verbonden. In overleg zal dan voor een nieuwe datum gekozen worden.

 

 1. Geheimhouding

Hetgeen tijdens een sessie, traject of workshop bij dienstverlener wordt besproken, is en blijft geheim. Alle gegevens en informatie van cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.

 

 1. Aansprakelijkheid

Dienstverlener doet zijn uiterste best om cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. Garanties om het door cliënt gewenste doel te behalen kunnen echter niet gegeven worden. Tevens kan dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane gezondheidsklachten tijdens of na de behandeling.

Dienstverlener behandelt geen cliënten met persoonlijkheidsstoornissen of psychiatrische stoornissen zoals beschreven in de DSM-IV of V. Mocht dienstverlener na het intakegesprek of tijdens de behandeling dit vermoeden krijgen, dan zal dienstverlener cliënt doorverwijzen naar de huisarts.

Het intakegesprek kan dienstverlener redenen geven om het contact niet voort te zetten. Dienstverlener zal zijn besluit in dat geval nader uitleggen aan cliënt.

Cliënt is vanzelfsprekend vrij om na de intake te besluiten om niet in behandeling te gaan bij dienstverlener. Dienstverlener stelt in dat geval een nadere uitleg op prijs maar cliënt is hiertoe niet verplicht.

Coaching en therapie vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel cliënt als dienstverlener vrij om een traject met opgaaf van redenen op elk gewenst moment te beëindigen.

Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het gedrag van cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, of annulering van, een sessie, workshop of traject bij dienstverlener, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met dienstverlener.

 

 1. Klachtenprocedure

Indien cliënt niet tevreden is over de dienstverlening van dienstverlener of anderszins klachten heeft over de uitvoering van een sessie, traject of workshop, is cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tot twee maanden na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@dennisroozemond.nl met als onderwerp ‘klacht’.

De klacht moet door cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn wil dienstverlener de klacht in behandeling kunnen nemen.

Dienstverlener zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Wanneer dienstverlener en cliënt er niet in slagen om gezamenlijk tot een oplossing te komen, kan cliënt terecht bij Quasir (http://www.quasir.nl) voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De bemiddeling door de klachtenfunctionaris is gratis, er zijn voor de cliënt geen kosten aan verbonden. Quasir is te bereiken via e-mail info@quasir.nl of telefonisch via 085-4874012. Wanneer cliënt niet tevreden is over de uitkomst van de bemiddeling door de klachtenfunctionaris kan cliënt het geschil melden bij geschilleninstantie Zorggeschil (https://zorggeschil.nl) via het meldingsformulier op de website https://zorggeschil.nl/melding.

 

 1. Dossiervorming

De wet vereist dat er een cliëntendossier wordt bijgehouden. Cliënt heeft recht op inzage van zijn/haar dossier op een in overleg met dienstverlener gekozen moment. Als volgens cliënt onwaarheden in het dossier staan, dan mag cliënt schriftelijk en met onderbouwing verzoeken deze onjuistheden te verwijderen. De wettelijke bewaartermijn van cliëntdossiers is 20 jaar.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

Verstrekt werkmateriaal wordt eigendom van de cliënt, tenzij dit al aan een derde partij toebehoort.

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de coaching en therapie, het verstrekte materiaal en eventuele overige stukken of producten met betrekking tot de geleverde dienst worden door dienstverlener voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dienstverlener is de cliënt niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal en overige stukken te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

 

 1. Privacy en verwerking persoonsgegevens

Cliënt kan worden gevraagd om diens persoonsgegevens met dienstverlener te delen. Deze gegevens zijn nodig om een zo compleet mogelijk beeld van cliënt te krijgen om cliënt zo goed mogelijk te begeleiden naar diens gewenste doel. Ook zijn bepaalde gegevens nodig om facturen volgens wettelijke normen op te kunnen stellen of contact met cliënt op te nemen wanneer bijvoorbeeld een afspraak verplaatst moet worden. Er worden nooit meer gegevens gevraagd dan nodig voor het coachings/therapeutisch proces.

Dienstverlener gaat in alle zorgvuldigheid om met de  persoonsgegevens van de cliënt en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden up to date gehouden. Zodra dienstverlener ontdekt dat de gegevens niet meer up to date zijn zal hij contact opnemen met cliënt. De persoonsgegevens worden aangevuld als deze niet volledig zijn. Ze worden gecorrigeerd als ze onjuist blijken te zijn. Alle gegevens worden digitaal dan wel schriftelijk beveiligd bewaard.

Voor privacy met betrekking tot de website zie de Privacyverklaring op de website.

 

 1. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Dienstverlener kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

 

 

× Hoe kan ik u helpen?